GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjcie
Dofinansowują i wspierają nas:
Dofinansowuj i wspieraj nas
Statystyki strony
Liczba odwiedzin:

O ADHD

O ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi rozpozna możemy na podstawie klasyfikacji medycznej DSM-IV.
Aby rozpoznanie było możliwe poniższe objawy pojawić się musiały się przed 7 rokiem życia dziecka, występować muszą? w co najmniej dwóch miejscach, w jakich przebywa dziecko (Np. w domu i w szkole), muszą w stopniu istotnym zaburzać jego funkcjonowanie (np.  społeczne, w szkole w zakresie edukacji)


KLASYFIKACJA DSM-IV
[1] Sześć lub więcej z podanych poniżej objawów zaburzeń koncentracji uwagi musi utrzymywa? si? przez przynajmniej 6 miesi?cy w stopniu utrudniaj?cym adaptacj? (funkcjonowanie) dziecka b?d? w stopniu niewspó?miernym do jego rozwoju.

ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI

 • dziecko nie jest w stanie skoncentrowa? si? na szczegó?ach podczas zaj?? szkolnych, pracy lub w czasie wykonywania innych czynno?ci, pope?nia b??dy wynikaj?ce z niedba?o?ci,
 • cz?sto ma trudno?ci z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach.
 • cz?sto wydaje si? nie s?ucha? tego, co si? do niego mówi,
 • cz?sto nie stosuje si? do podawanych kolejno instrukcji i ma k?opoty z doko?czeniem zada? szkolnych i wype?nianiem codziennych obowi?zków, jednak nie z powodu przeciwstawiania si? lub niezrozumienia instrukcji,
 • cz?sto ma trudno?ci z zorganizowaniem sobie pracy lub innych czynno?ci,
 • nie lubi, oci?ga si? lub unika rozpocz?cia zaj?? wymagaj?cych d?u?szego wysi?ku umys?owego – jak nauka szkolna lub odrabianie zaj?? domowych,
 • cz?sto gubi rzeczy niezb?dne do pracy lub innych zaj?? np.: zabawki, przybory szkolne, o?ówki, ksi??ki, narz?dzia,
 • ?atwo rozprasza si? pod wp?ywem zewn?trznych bod?ców
 • cz?sto zapomina o ró?nych codziennych sprawach

[2] Sze?? lub wi?cej z podanych poni?ej objawów nadruchliwo?ci i impulsywno?ci (nadpobudliwo?ci psychoruchowej) musi utrzymywa? si? przez przynajmniej 6 miesi?cy w stopniu utrudniaj?cym adaptacj? (funkcjonowanie) dziecka b?d? w stopniu niewspó?miernym do jego rozwoju.

NADRUCHLIWO??

 • dziecko ma cz?sto nerwowe ruchy r?k lub stóp b?d? nie jest w stanie usiedzie? w miejscu,
 • wstaje z miejsca w czasie lekcji lub w innych sytuacjach wymagaj?cych spokojnego siedzenia,
 • cz?sto chodzi po pomieszczeniu lub wspina si? na meble w sytuacjach, gdy jest to zachowanie niew?a?ciwe – w szkole, w pracy, w domu,
 • cz?sto ma trudno?ci ze spokojnym bawieniem si? lub odpoczywaniem
 • cz?sto jest w ruchu; „biega jak nakr?cone”,
 • cz?sto jest nadmiernie gadatliwe,

IMPULSYWNO??

 • cz?sto wyrywa si? z odpowiedzi? zanim pytanie zostanie sformu?owane w ca?o?ci,
 • cz?sto ma k?opoty z zaczekaniem na swoj? kolej,
 • cz?sto przerywa lub przeszkadza innym (np. wtr?ca si? do rozmowy lub zabawy).