GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjcie
Dofinansowują i wspierają nas:
Dofinansowuj i wspieraj nas
Statystyki strony
Liczba odwiedzin:

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ
PSYCHORUCHOWĄ I ICH RODZINOM “POMOST”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 §1

1. Organizacja nosi nazwę “Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom ”POMOST” zwana dalej “Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest działającą nie dla zysku, Polską organizacją pozarządową.

§2

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdyni. Gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§3

Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą Stowarzyszenie „POMOST”.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak, legitymacji, i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 §6

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), z cechami nadpobudliwości oraz z zaburzeniami współwystępującymi z nadpobudliwością psychoruchową (z zespołem Aspergera, z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi i innymi zaburzeniami rozwojowymi), pomoc ich rodzinom oraz kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji dla problemów z tym związanych.

 §7

Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie wszechstronnej terapii dla dzieci z nadpobudliwością i zaburzeniami współwystępującymi;
2. przeciwdziałanie dyskryminacji i integrację społeczną dzieci z nadpobudliwością i zaburzeniami współwystępującymi;
3. dążenie do uzyskania przywilejów przez dzieci nadpobudliwe;
4. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom;
5. organizowanie i prowadzenie wszechstronnej terapii dla rodziców;
6. organizowanie i prowadzenie poradnictwa;
7. organizowanie i prowadzenie innej działalności prozdrowotnej;
8. reprezentowanie i obronę interesów rodziców oraz ich dzieci w relacji z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi;
9. organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji dla: lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów i innych osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów stowarzyszenia;
10. działalność informacyjną;
11. działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie nadpobudliwości psychoruchowej oraz współdziałanie we wprowadzaniu i stosowaniu wyników badań w praktyce;
12. pozyskiwanie środków finansowych;
13. współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

§9

Stowarzyszenie realizuje cele w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego według następującego podziału:

1/działalność odpłatna:

a) organizowanie i prowadzenie wszechstronnej terapii dla dzieci z nadpobudliwością i zaburzeniami współwystępującymi;
b)  inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom;
c) organizowanie i prowadzenie wszechstronnej terapii dla rodziców;
d) organizowanie i prowadzenie poradnictwa;
e) organizowanie i prowadzenie innej działalności prozdrowotnej;
f) organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji dla: lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów i innych osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów stowarzyszenia;
g) działalność informacyjną;

 2/ działalność nieodpłatna:

a) organizowanie i prowadzenie wszechstronnej terapii dla dzieci z nadpobudliwością i zaburzeniami współwystępującymi;
b) przeciwdziałanie dyskryminacji i integrację społeczną dzieci z nadpobudliwością i zaburzeniami współwystępującymi;
c) dążenie do uzyskania przywilejów przez dzieci nadpobudliwe;
d)  inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom;
e) organizowanie i prowadzenie wszechstronnej terapii dla rodziców;
f) organizowanie i prowadzenie poradnictwa;
g) organizowanie i prowadzenie innej działalności prozdrowotnej;
h) reprezentowanie i obrona interesów rodziców oraz ich dzieci w relacji z instytucjami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi;
i) organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji dla: lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, terapeutów i innych osób zainteresowanych pomocą w realizacji celów stowarzyszenia;
j) działalność informacyjną;
k) działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie nadpobudliwości psychoruchowej oraz współdziałanie we wprowadzaniu i stosowaniu wyników badań w praktyce;
l) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych;
ł) współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobną tematyką.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§12

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Nie można łączyć ze sobą członkostwa honorowego i zwyczajnego.
3. Członkowie honorowi mają prawo do brania udziału w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek.

 §13

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która pomaga w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający są zwolnieni z płacenia składek.

§14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
5. brać czynny udział w pracach, zebraniach Stowarzyszenia;
4. korzystać z wszelkich informacji na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej dostępnych w Stowarzyszeniu.

§15

Ponadto członek zwyczajny, członek honorowy i członek wspierający mają prawo:
1. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia;
2. uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie działaniach.

§ 16

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
2. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularne opłacanie składek i wypełnianie innych świadczeń obowiązujących na mocy uchwał władz Stowarzyszenia.

§17

1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
b) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 12 miesięcy;
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych;
d) śmierci członka.
2. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia lub wykluczenia można się odwołać do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały.

§18

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Walnemu Zebraniu Członków;
b) pozbawienia uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu;
c) śmierci członka.

§19

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a) rezygnacji członka;
b) pozbawienia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia;
c) śmierci lub zakończenia bytu prawnego członka.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

 §20

1. Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w punkcie I w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie może być powołane nie więcej niż 1/2 składu organu.
3. Kadencja władz trwa 2 lata.

§21

O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków

§22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym mają wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd pisemnie powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Zarząd podaje dwa terminy Zebrania, różniące się między sobą o 30 minut. Do prawomocności Zebrania wymagane jest w pierwszym terminie quorum 50 %, a w drugim Walne Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych Członków Stowarzyszenia.

§23

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się co dwa lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w uzasadnionych przypadkach.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. W przypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 100 członków zwyczajnych. Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione zebraniem delegatów – ] -3 delegatów na 10 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. Tryb wyboru delegatów określi ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zebranie Członków.

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi,
3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
5. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia,
6. uchwalanie regulaminu pracy Stowarzyszenia.

§25

Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatur. Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

Zarząd

 §26

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Zarząd składa się z 3-5 członków.
4. Zarząd konstytuuje się wybierając spośród siebie: prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członków.

5. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§27

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja statutowych celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
2. określanie szczegółowych kierunków działania;
3. ustalanie budżetów i preliminarzy:
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
5. utrzymywanie kontaktów ze sponsorami;
6. uchwalenie regulaminów w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zebrania;
7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego;
8. powoływanie komisji, zespołów, oraz określanie ich zadań;
9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
11. prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia;
12. zatrudnianie niezbędnych pracowników;
13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
14. utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu,
15. ustalanie wysokości składek i w uzasadnionych przypadkach ich zmiana,
16. podejmowanie decyzji w sprawie okresowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją wnioskodawcy.

Komisja Rewizyjna

 §28

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 członków w tym przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zebrania Członków w razie stwierdzenia, że Zarząd nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków;
4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
5. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze

 §30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne prawa majątkowe.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

3.Niedozwolone jest:

a/ udzielanie przez stowarzyszenie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

b/ przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c/ wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§31

 Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych, w szczególności zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 §32

Uchwalenie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§33

Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 7 lutego 2003 roku.

Zmiany zostały wprowadzone i uchwalone na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 kwietnia 2010 roku.