GG: 1491859    
Losowe zdjęcie
Losowe zdjcie
Dofinansowują i wspierają nas:
Dofinansowuj i wspieraj nas
Statystyki strony
Liczba odwiedzin:

O zespole Aspergera

Zespół Aspergera jest zaburzeniem ze spektrum autyzmu. W klasyfikacjach medycznych znajduje swoje miejsce wśród całościowych zaburzeń rozwojowych, polegających na poważnej dezorganizacji funkcjonowania dziecka w aspektach poznawczym, społecznym, emocjonalnym i behawioralnym. W tym ujęciu zespół Aspergera można określić jako relatywnie najłagodniejsze spośród całościowych zaburzeń, gdyż dotyka ono głównie sfery społecznej i emocjonalnej, w mniejszym stopniu także behawioralnej, zaś w niewielkim stopniu sfery poznawczej.

KRYTERIA ZESPOŁU ASPERGERA WG DSM-IV

A. Jakościowe zaburzenia w relacjach społecznych, wyrażone co najmniej w dwóch sferach:

1/ znaczne zaburzenia w zachowaniach niewerbalnych, jak kontakt wzrokowy, mimika twarzy, postawa ciała oraz gestykulacja regulujące interakcje społeczne

2/ niepowodzenia w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami właściwych dla danego wieku

3/ brak spontanicznego poszukiwania wspólnej zabawy z innymi, zainteresowań, osiągnięć (osoba taka nie pokazuje przedmiotów własnego zainteresowania, nie przynosi ich i nie wskazuje na nie)

4/ brak społecznej i emocjonalnej wymiany z innymi ludźmi

B. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań lub aktywności manifestowane przynajmniej w jednej z poniższych sfer:

1/ całkowite zaabsorbowanie jednym lub większą liczbą stereotypowych i niefunkcjonalnych wzorców zainteresowań, nienormalnych pod względem intensywności i stopnia zogniskowania uwagi

2/ sztywne trzymanie się specyficznej, niefunkcjonalnej rutyny lub takich rytuałów

3/ stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe (trzepotanie lub wykręcanie rąk lub palców lub złożone ruchy całego ciała)

4/ trwałe zaabsorbowanie częściami przedmiotów

C. Zaburzenia te powodują istotne klinicznie uszkodzenie w obrębie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub innych ważnych sfer życia.

 D. Brak znaczącego klinicznie opóźnienia w rozwoju mowy (pojedyncze słowa wypowiadane przed osiągnięciem wieku dwóch lat, komunikatywne zdania wypowiadane przed osiągnięciem wieku trzech lat).

 E. Brak znaczącego klinicznie opóźnienia w rozwoju funkcji poznawczych i rozwoju właściwych dla wieku umiejętności praktycznych (zdolności), zachowań adaptacyjnych (oprócz interakcji społecznych) oraz zainteresowania otoczeniem we wczesnym dzieciństwie.

 F. Nie spełnia kryteriów innego uogólnionego zaburzenia rozwojowego ani schizofrenii.

KRYTERIA ZESPOŁU ASPERGERA WG ICD-10 (WHO, 1993)

A. Nie ma klinicznie istotnego opóźnienia w rozwoju języka ekspresyjnego i receptywnego ani rozwoju funkcji poznawczych. Wymogiem diagnozy jest stwierdzenie, ze posługiwanie się pojedynczymi słowami było obecne przed zakończeniem drugiego roku życia lub wcześniej, a komunikatywnymi zdaniami przed ukończeniem trzeciego roku życia lub wcześniej. Umiejętności praktyczne, zachowanie adaptacyjne oraz zainteresowanie otoczeniem w pierwszych trzech latach życia były na poziomie zgodnym z normalnym rozwojem intelektualnym. Jednakże osiąganie kolejnych etapów rozwojowych może być w jakiś sposób opóźnione i typowa jest niezdarność motoryczna (aczkolwiek nie jest to konieczny element diagnozy). Pojedyncze szczególne umiejętności – często związane z nienormalnym zaabsorbowaniem jakimś tematem – są często spotykane, ale niewymagalne dla diagnozy.

 B. Jakościowo nienormalne funkcjonowanie w interakcjach społecznych manifestujące się przynajmniej w dwóch z poniższych sfer:

a/ nieadekwatny kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciała lub gestykulacja mające modulować interakcję społeczną

b/ niepowodzenia w tworzeniu (w sposób właściwy dla wieku oraz pomimo sprzyjających warunków) związków  z rówieśnikami polegających na wspólnych zainteresowaniach, działaniach i odczuciach

c/ brak społeczno – emocjonalnej zdolności odwzajemniania odczuć innych ludzi, ujawniany w postaci niepełnej lub dziwacznej reakcji na nie lub brak modulacji zachowań w zależności od kontekstu sytuacyjnego albo słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i umiejętności komunikacji

d/ brak spontaniczności w poszukiwaniu wspólnej zabawy, zainteresowań lub osiągnięć z innymi ludźmi (osoby te nie pokazują przedmiotów będących obiektem ich zainteresowań, nie przynoszą ich i nie wskazują na nie)

C. Osoba wykazuje niezwykle intensywne, ściśle określone zainteresowania lub ujawnia ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowania, zainteresowań lub aktywności przynajmniej w jednej z następujących sfer:

a/ głębokie zaabsorbowanie stereotypowymi i ograniczonymi formami zainteresowań, które są nienormalne pod względem treści i stopnia zogniskowania uwagi lub jedno albo więcej zainteresowań, które są nienormalne pod względem ich intensywności i ograniczoności, ale nie pod względem treści czy stopnia zogniskowania uwagi

b/ kompulsywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych czynności rutynowych lub rytuałów

c/ stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe z trzepotaniem albo wykręcaniem rąk lub palców lub złożone ruchy całego ciała

d/ zaabsorbowanie częściami przedmiotów lub niefunkcjonalnymi elementami materiałów do zabawy (ich kolor, dotykowe cechy ich powierzchni lub dźwięk, wibracja, jakie wytwarzają) Byłoby jednak mniej typowe, gdyby w tych charakterystykach mieściły się manieryzmy ruchowe, albo zaabsorbowanie elementami przedmiotów lub niefunkcjonalnymi elementami materiałów do zabawy.

D. Zaburzenia tego nie można przypisać innym odmianom całościowych zaburzeń rozwojowych, schizofrenii prostej, zaburzeniu schizotypowemu, zaburzeniu obsesyjno – kompulsywnemu, anankastycznemu zaburzeniu osobowości czy reaktywnemu utrudnieniu nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie lub nadmiernej łatwości w nawiązywaniu tych kontaktów.

ZESPÓŁ ASPERGERA WG SKALI GILBERGA

I. Zaburzenia w sferze relacji społecznych, skrajny egocentryzm, przynajmniej w dwóch zakresach spośród następujących:

– nieumiejętność interakcji z rówieśnikami

– brak potrzeby interakcji z rówieśnikami

– słabe rozumienie sygnałów społecznych

– nieadekwatne zachowania społeczne i reakcje emocjonalne

II. Wąskie zainteresowania, przynajmniej jedna z poniższych cech:

– wykluczenie innych zainteresowań

– lgnięcie do tego, co powtarzalne

– większe wykorzystanie pamięci niż rozumienia

III. Powtarzające się zachowania rutynowe (przynajmniej jedna z poniższych cech), które mogą:

– angażować samego siebie

– angażować innych ludzi

IV.  Nietypowe cechy mowy i języka, przynajmniej trzy z poniższych cech:

– opóźniony rozwój

– powierzchownie perfekcyjny język ekspresyjny

– formalny i pedantyczny język

– nietypowa prozodia, dziwne brzmienie głosu

-uszkodzenie zdolności rozumienia łącznie z błędną interpretacją znaczeń   literalnych/ukrytych

V.  Problemy z komunikacją niewerbalną, co najmniej jedna z następujących cech:

– ograniczona gestykulacja

– niezborny/niezdarny język ciała

– ograniczona ekspresja mimiczna

– nieadekwatna mimika

– dziwaczne spojrzenie

VI.  Niezdarność motoryczna

Inne zaburzenia, które mogą występować  w zespole Aspergera:

– zaburzenia sensoryczne

– nadpobudliwość psychoruchowa

– zaburzenia koncentracji uwagi

– natręctwa

– zachowania opozycyjno – buntownicze

– zaburzenia emocjonalne